Śledź nas na:Kształcenie ustawiczne dorosłych - wymogiem współczesności

5. Formy kształcenia ustawicznego

Proces kształcenia ustawicznego może być realizowany w różnych formach. Wyróżnia się formy szkolne i pozaszkolne, jednak w obu przypadkach mają zastosowanie różne rozwiązania organizacyjno-programowe. „Do form szkolnych zalicza się państwowe (publiczne) szkoły dla dorosłych, jak również niepaństwowe (niepubliczne), zarówno społeczne i prywatne. Pozaszkolne formy dalszego kształcenia prowadzone są przez: stowarzyszenia (gospodarcze, kulturalne, społeczne, edukacyjne), organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe, związki zawodowe i inne organizacje pracownicze, organizacje branżowe i zakłady pracy, kluby zainteresowań i usług społecznych, fundacje oraz komercyjne spółki w różnych dziedzinach szeroko rozumianej gospodarki narodowej itp."13 Dominującymi formami organizacyjno-programowymi kształcenia ustawicznego są w formach szkolnych - wskazane wyżej szkoły dla dorosłych, a także studia podyplomowe i specjalistyczne, a formach pozaszkolnych - uniwersytety powszechne, robotnicze, ludowe, dla rodziców, uniwersytety trzeciego wieku, studia oświatowe oraz kursy zawodowe i problemowe, spotkania autorskie, hobbystyczne i wiele innych form. W szkołach dla pracujących organizuje się kształcenie w formie nauczania stacjonarnego lub „na odległość". Do stacjonarnych form kształcenia należą szkoły wieczorowe lub zmianowe dla pracujących, do form kształcenia „na odległość" - studia korespondencyjne, zaoczne, eksternistyczne oraz szkoły wielodziałowe. W szkołach stacjonarnych przeważa bezpośrednie oddziaływanie nauczyciela na uczniów i studentów, w szkołach „na odległość" w różnych proporcjach oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie za zdecydowaną przewagą oddziaływania pośredniego.14 Studia podyplomowe uważane są przez niektórych, za jeden z najbardziej charakterystycznych tworów oświatowych rewolucji naukowo-technicznej. Studia te mają na celu: umożliwienie uzyskania nowych kwalifikacji, tj. zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nie objętym specjalnością uzyskaną w wyniku ukończenia studiów wyższych, a niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, wprowadzania postępu; umożliwienie zdobycia specjalizacji w węższym zakresie w stosunku do specjalizacji uzyskanej w wyniku ukończenia studiów wyższych; aktualizację wiedzy i umiejętności w związku z postępem nauki i techniki. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są systemem studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.15

Jedną z najważniejszych organizacyjnych form nauczania, którą cechuje zróżnicowanie i elastyczność są kursy zawodowe. Kurs, podobnie jak szkoła ma charakter kształcenia systematycznego, z wyjątkami, do których należą kursy krótkoterminowe, zwłaszcza kursokonferencje, które mają cechy kształcenia doraźnego. Do podstawowych form kursowych zalicza się:

 • kursy kwalifikacyjne, przygotowujące do egzaminów na tytuły robotnika kwalifikowanego i mistrza w przemyśle oraz rzemiośle;

 • kursy wyuczające zawodu lub przygotowujące do egzaminów na określone uprawnienia, np. do kierowania pojazdem samochodowym;

 • kursy doskonalące, mające na celu aktualizację wiadomości i umiejętności pracowników kwalifikowanych;

 • kursy wynikające z osobistych zainteresowań, np. kursy językowe, komputerowe i inne.16

Zależnie od długości trwania kursy dzieli się na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Istotne są tu dwa czynniki: ogólna liczba godzin kursu oraz ich rozłożenie w czasie. W zależności od organizatora wyróżnia się kursy państwowe, spółdzielcze, społeczne (prowadzone przez różne organizacje i stowarzyszenia) oraz kursy prywatne. Zależnie od sposobu finansowania kursy dzieli się na finansowane z budżetu państwowego, z planów finansowych przedsiębiorstw, z funduszów zakładowych i nadwyżek spółdzielczych oraz kursy finansowane z opłat słuchaczy. Ze względu na sposób werbowania słuchaczy wyróżnia się kursy prowadzone dla własnych pracowników, dla własnej organizacji, kursy na zlecenie i z wolnej rekrutacji.17

W ramach systemu kształcenia ustawicznego dorosłych zakłada się dalsze lub zaktualizowane funkcjonowanie takich form dalszego kształcenia, jak:

 • „wieczorowe i zaoczne szkoły zawodowe (na poziomie zasadniczym),

 • wieczorowe i zaoczne szkoły średnie, ogólne i zawodowe,

 • wieczorowe i zaoczne policealne studia zawodowe,

 • wieczorowe i zaoczne szkoły wyższe,

 • studia podyplomowe i studia doktoranckie

 • samokształcenie kierowane oraz różne kursy realizujące zadania w zakresie: aktualnie posiadanej wiedzy, uzupełniania wiedzy, często na pograniczu dyscyplin lub związanej z nowymi kierunkami rozwoju, dostarczania zupełnie nowej wiedzy ułatwiającej podjęcie pracy w innym zawodzie lub w innej specjalności, doskonalenia w zawodzie, zdobywania konkretnych umiejętności na potrzeby własne i rodziny, umożliwiania rozwoju osobowości (niezależnie od wieku)."18

Istota kształcenia ustawicznego sprowadza się do intencjonalnego, planowego i racjonalnego oddziaływania na rozwój człowieka na każdym etapie jego życia. Ma to być taki kierunek rozwoju, by w sposób optymalny umożliwiał kształcącemu się zajęcie właściwego miejsca w stale zmieniającej się rzeczywistości. Oznacza ono rozciągnięcie kształcenia w czasie, na wszystkie okresy życia. Jest ono procesem, który dla człowieka nigdy się nie kończy, bo kończyć się nie może. Po upływie jednej fazy kształcenia przedłuża się na następne, stojące na wyższym, merytorycznym poziomie. Wskazuje ono na to, że edukacja jest całożyciowym aktem, nieprzerwanym i zintegrowanym procesem, nie dającym się zamknąć tylko w jednym okresie ludzkiego życia. Koncepcja ta łączy w jedną całość liczne procesy edukacyjne i wychowawcze w kilku wymiarach: czasowym, przestrzennym, metodycznym i treściowym edukacji ustawicznej.

 • Wymiar czasowy oznacza integrację wysiłków edukacyjnych i wychowawczych skierowanych na człowieka we wszystkich okresach jego życia: począwszy od wychowania w pierwszych latach życia do ostatnich dni egzystencji. Integruje w zwarty system dydaktyczno-wychowawczy wychowanie w okresie żłobkowym, przedszkolnym, szkoły podstawowej, średniej, wyższej, kształcenie podyplomowe, edukację dorosłych (poszkolną), działania wychowawczo-rozrywkowe kierowane na ostatnie lata jego życia. Istotne jest tu kształtowanie odpowiednich sił umysłowych, wdrożenie w nawyki intelektualne niezbędne do dalszej nauki, rozbudzenie zainteresowań poznawczych i przyzwyczajenie do samokształcenia. Zdobywanie na tych etapach wiadomości winno być ograniczone do ukształtowania pojęć niezbędnych do dalszej edukacji. Kształcenie w czasie dorosłości, oprócz wyżej wymienionych celów, winno być ukierunkowane na odnawianie, aktualizację i pogłębianie wcześniej zdobytych kompetencji umysłowych (ogólnych i zawodowych). W wieku podeszłym i starości kształcenie ma pełnić głównie zadania profilaktyczne tj. przeciwdziałania zanikowi funkcji fizycznych i sprawności psychicznej oraz kompensować bezczynność zawodową, nieraz osamotnienie.

 • Wymiar przestrzenny to integracja poczynań dydaktycznych i wychowawczych różnych instytucji i środowisk, z którymi styka się człowiek w ciągu życia: rodziny, grup rówieśniczych, środowiska lokalnego, przedszkola, szkoły, instytucji zajęć pozaszkolnych, zakładów pracy, stowarzyszeń, kościoła, środków masowego przekazu, instytucji sportowych i rekreacyjnych, artystycznych, placówek kulturalno-wychowawczych, zakładów resocjalizujących, placówek służby zdrowia, porządku publicznego itp. Wymiar ten łączy zatem oddziaływania resortów oświaty, kultury i sztuki, gospodarczych, zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, porządku publicznego.

 • Wymiar metodyczny i treściowy integruje zajęcia w różnym stopniu trudności, wymagające od uczącego się różnej intensywności wysiłku umysłowego w dążeniu do ukształtowania własnej osobowości: od łatwych i powierzchownych, do form kształcenia intensywnego wymagających od uczestników dużego wysiłku intelektualnego, siły woli. Oba rodzaje działań: ekstensywne i intensywne są w kształceniu ustawicznym bardzo ważne. Wzajemnie się bowiem uzupełniają i dopełniają, tworząc dwie odmiany tego samego procesu: pierwsza ma charakter działań poszerzających horyzonty umysłowe człowieka, druga - działań pogłębiających.19Zobacz także