Śledź nas na:

Andragogika - Artykuły

  • liczba prac:

Szkolna i pozaszkolna oświata dorosłych.

Dorosłe jednostki wykorzystują bardzo często wpływ kształcenia ustawicznego w Polsce. Jest to edukacja formalna obejmująca wszystkie szczeble nauki, począwszy od szkoły podstawowej do wyższej uczelni włącznie. Oprócz standardowej formy edukacji wyróżniamy również tak zwaną edukację nieformalną. Opiera się ona na zdobywaniu wiedzy i umiejętności poza murami szkoły. Wiele różnych aktywności dodatkowych jest właśnie zaliczanych do edukacji nieformalnej.

Problemy kulturalno-oświatowe ludzi dorosłych

Uczestnictwo w kulturze, w jej różnych formach, warunkach i zakresach jest integralnym składnikiem stylu życia współczesnego człowieka. Systematyczne lub okazyjne obcowanie z wartościami kultury, uwarunkowane jest indywidualnymi możliwościami każdego człowieka oraz jego zainteresowaniami i potrzebami.

Kształcenie ustawiczne dorosłych - wymogiem współczesności

Rozwój nauki, techniki, przemiany dokonujące się w skali globalnej, regionalnej i lokalnej sprawiają, że człowiek musi stale się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę, umiejętności, zdobywać nowe kwalifikacje. W obliczu zmieniającego się życia i warunków pracy człowieka, niezbędne jest dostosowanie się do tych zmian poprzez odpowiednią edukację, wykształcenie i doskonalenie swoich umiejętności. 

Specyfika edukacji wewnątrzzakładowej.

Dziś edukacja na terenie zakładu pracy jest bardzo ważna. Przynosi to niezwykłe rezultaty: 1. Zakład pracy jest bardzo konkurencyjny na rynku gospodarczym 2. Ma szanse przetrzeć szlaki zagraniczne.

Główne kierunki zmian edukacji dorosłych w Polsce.

Do 1989 roku edukacja centralnie kierowana była przez państwo. Po 1989 r. otworzyły się szanse dla wszystkich, którzy chcieli edukować. Przemiany w gospodarce, polityce, kulturze dotknęły także dorosłych.

Bezrobocie a wykształcenie.

Bezrobotny - to osoba bierna zawodowo. Zagrożenia powiązane z bezrobociem Zakłada się, że umiarkowana stopa bezrobocia jest czymś jak najbardziej naturalnym i wpływa to na zmniejszenie stopy inflacji. Owszem w kręgach ludzi niepracujących jest to zjawisko niepożądane. Dotyka bowiem nie tylko samych ludzi, ale i systemu państwa poprzez.

Kształcenie a szkolenie.

Kształcenie – to zarówno proces nauczania jak i uczenia się, czyli całość poczynań umożliwiających jednostce uzyskanie wiedzy o przyrodzie, kulturze, społeczeństwie, a także osiągnięcie wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, ogólnej sprawności umysłowej i fizycznej.

Fazy rozwojowe człowieka dorosłego.

Wg. Szewczuka: 1. Etap stabilizacji planów życiowych. Na tym etapie konkretyzują się nasze plany życiowe, przystosowujemy nasze plany do rzeczywistości, możliwości. Etap wstępny 18-27 r. ż. tzw. wczesna dorosłość.