Śledź nas na:Bezrobocie a wykształcenie.

Bezrobotny - to osoba bierna zawodowo.

Zagrożenia powiązane z bezrobociem
Zakłada się, że umiarkowana stopa bezrobocia jest czymś jak najbardziej naturalnym i wpływa to na zmniejszenie stopy inflacji. Owszem w kręgach ludzi niepracujących jest to zjawisko niepożądane. Dotyka bowiem nie tylko samych ludzi, ale i systemu państwa poprzez.

Rodzaje bezrobocia:

- bezrobocie cykliczne - wywołane przez okresowe spadki koniunktury gospodarczej
- bezrobocie przejściowe - występuje przy przechodzeniu ludzi z jednego miejsca pracy na drugie(zmiana miejsca pracy)
- bezrobocie strukturalne - wywołane innowacją technik lub konkurencyjnością danej gałęzi przemysłu
- bezrobocie ukryte - dotyczące osób nie ujętych w statystykach dotyczących tego zjawiska, są one zatrudniene w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracują na stanowisku niewymagającym posiadania przez nich kwalifikacji.

Skutki ekonomiczne

- Spadek PKB
- Obciążenie majątkowe danego państwa poprzez wypłatę zasiłków, rent oraz pieniędzy na szkolenia
- Znaczne obniżenie standardu życia ogółu obywateli

b. Skutki pozaekonomiczne

- podjęcie gorszej pracy niż posiadane wykształcenie z obawy przed bezrobociem
- różne patologie społeczne alkoholizm, narkomania, bezdomność problemy z prawem
- wyraźne niezadowolenie społeczne
- pogorszenie warunków pracy mobbing, stres, obniżka płac, zwolnienia

Wykształcenie
Obecnie dyplom uczelni wyższych nie daje nam tak naprawdę gwarancji zdobycia pracy. Na ogólnym rynku pracy papiery potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia są tak naprawdę mało warte. Wyższe wykształcenie to jednak szansa na zwiększenie własnych możliwości. Wysoki poziom bezrobocia jest odnotowany zwłaszcza wśród młodych absolwentów. Dziś bezrobocie wśród tej określonej grupy społecznej wynosi ponad 23% tyle samo ile, wynosiło w roku 2013. Problem bezrobocia wiąże się głównie z nadprodukcją osób posiadających wykształcenie. Brakuje zwyczajnie etatów, przez co dochodzi do selekcji na rynku pracy. Posiadanie dyplomu nie daje nam umiejętności manualnych czy zawodowych a rynek pracy, jest szczególnie otwarty na osoby posiadające zawód i odpowiednie kwalifikacje.


Zobacz także