Śledź nas na:Kształcenie ustawiczne dorosłych - wymogiem współczesności

6. Metody kształcenia ustawicznego

Proces kształcenia ustawicznego prowadzony jest za pomocą poszczególnych i określonych metod. Dobór metod jest dobrowolny, świadomy, zależy od inteligencji, poziomu wiedzy, wykształcenia, płci i wieku człowieka. Wyróżnia się następujące metody:

  • metodę uczestnictwa w zajęciach oświatowych, organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe, wyspecjalizowane ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego;

  • metodę indywidualnego samokształcenia;

  • metodę percepcji informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu i ich krytycznej oceny (radio, telewizja);

  • metodę badania zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych i zdobywania w ten sposób sprawdzonej wiedzy i umiejętności badawczych;

  • metodę angażowania się w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych, gospodarczych i kulturowych i uzyskiwanie w ten sposób cennego doświadczenia, wiedzy i umiejętności;

  • metodę zwiedzania i hospitowania instytucji naukowych, artystycznych, społecznych, zakładów pracy i zbierania ważnych dla danej jednostki i grupy doświadczeń i informacji;

  • metodę uczestniczenia w wykładach, odczytach i dyskusjach dotyczących problematyki interesującej dorosłych;

  • metodę studiowania wybranych zagadnień naukowych przez uczestnictwo w różnych formach kształcenia ustawicznego (kursy, studia podyplomowe, seminaria specjalistyczne, konferencje, podróże itp.)

  • metodę uczestniczenia w spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, techniki, działalności zawodowej i sztuki, umożliwiającego zdobywanie wiedzy i specjalistycznych porad.20Zobacz także